Uvjeti isporuke i plaćanja tvrtke solidian GmbH

 1. Područje važenja
  Ovi Uvjeti isporuke i plaćanja vrijede za sveukupno poslovanje s naručiteljem čak i kad se kod kasnijih poslova oni više izričito ne spominju. Ovime se izričito odbacuju uvjeti nabave naručitelja. Oni vrijede samo u slučaju ako njihovo prihvaćanje potvrdimo u pismenom obliku; preuzimanje naloga ili isporuka ne predstavljaju našu suglasnost. Ovi Uvjeti isporuke i plaćanja ne vrijede spram privatnih kupaca.

 2. Sklapanje ugovora, svojstva robe
  Naše su ponude neobvezujuće. Ugovori se ostvaruju tek našom pismenom potvrdom naloga, koji je mjerodavan za sadržaj ugovora. Ako ne izvršimo potvrdu naloga, ugovor o isporuci ostvaruje se kad isporučimo robu.
  Opisi i slike naših proizvoda samo su približno mjerodavni. Pridržavamo si pravo na izmjene naše robe sve do isporuke, osobito na tehničke izmjene u okviru našeg prilagođavanja proizvoda tržištu, koje, međutim, ne smiju umanjivati interese naručitelja na neprihvatljiv način.

 3. Isključenje storniranja i povrata robe
  Storniranje ili izmjena sklopljenih ugovora zahtijeva našu izričitu suglasnost. Povratno slanje isporučene robe dopušteno je samo uz našu prethodnu pismenu suglasnost.

 4. Prijelaz rizika, transport
  Isporuka se vrši iz tvornice ili iz skladišta. Rizik prelazi na naručitelja čim robu predamo transporteru, no najkasnije s napuštanjem tvornice ili skladišta. Imamo pravo na sklapanja transportnog osiguranja, ali nismo obvezni na to čak ni kod isporuka u inozemstvo. U slučaju oštećenja ili gubitka robe u transportu naručitelj od špeditera odmah mora zatražiti očevid o nastaloj šteti. Ako naručitelj pismeno ne dade suprotnu uputu, mi određujemo transportno sredstvo, transportni put i transportno osiguranje, a da pritom nismo odgovorni za odabir najbrže ili najjeftinije mogućnosti.

 5. Djelomične isporuke
  Imamo pravo ispunjavati narudžbe putem djelomičnih isporuka, koje valja smatrati samostalnim isporukama i odgovarajuće ih zasebno plaćati u rokovima navedenima pod točkom 8. U slučaju kašnjenja plaćanja neke djelomične isporuke možemo obustaviti daljnje izvršenje narudžbe.

 6. Rok isporuke
  Rok isporuke dogovara se individualno i navodi se na potvrdi naloga. U protivnom rok isporuke iznosi oko četiri kalendarska tjedna počevši od datuma naše potvrde naloga. Rok isporuke započinje s danom naše potvrde naloga, no ne prije pojašnjenja svih pojedinosti naloga, a osobito ne prije nego što naručitelj dostavi obveznu dokumentaciju, odobrenja i dopuštenja niti prije primitka dogovorenog akontacijskog plaćanja. Smatra se da je rok isporuke ispoštivan ako se do njegovog isteka roba pošalje ili se priopći da je spremna za otpremu.
  Spriječi li našu isporuku neka viša sila, rok isporuke bez daljnjega se produljuje za trajanje iste plus primjereno vrijeme pripreme. S višom silom su izjednačene nepredvidive okolnosti koje nam neprihvatljivo otežavaju ili onemogućavaju isporuku, kao što su kašnjenja preddobavljača s isporukom, radnička borba, mjere vlasti, nedostatak sirovina ili energije, sve vrste pogonskih i transportnih smetnji itd. Ako ove okolnosti potraju dulje od 4 mjeseca, imamo pravo povući se iz ugovora. Na zahtjev naručitelja moramo izjaviti hoćemo li se povući iz ugovora ili isporučiti robu u nekom primjerenom roku koji sami odredimo.
  Ako za prekoračenje roka isporuke odgovaramo mi, naše kašnjenje počinje tek nakon što nam naručitelj pismeno zada naknadni rok od najmanje 2 kalendarska tjedna, a isporuka ne uslijedi u tome roku. Naručitelj se nakon toga može povući iz ugovora. Zahtjevi za naknadom štete ograničeni su na 5 % vrijednosti neizvršene isporuke, no najmanje na predvidivu štetu koja tipično nastaje.

 7. Cijena
  Ukoliko u pojedinačnom slučaju nije dogovoreno drukčije, naručitelj mora platiti cijenu prema važećem cjeniku na dan potvrde naloga. Ako rok isporuke iznosi više od 4 mjeseca od datuma naše potvrde naloga, cijenu možemo obračunati prema važećem cjeniku na dan isporuke. Naručitelj ima pravo povući se iz ugovora u roku od 14 dana nakon priopćenja povišenja cijene tako što će nam poslati pismenu izjavu. Naše cijene izražene su u EUR franko tvornica, odn. eventualno franko skladište.
  Za obračun je mjerodavna količina, odn. težina koje su utvrđene kod nas. Dopušteni su dokazi koji dokazuju netočnost utvrđenog. Porez na dodanu vrijednost i otpremni troškovi, osobito troškovi prijevoza, transportnog osiguranja, carine i carinske obrade kao i troškovi pakiranja idu na teret naručitelja čak i kad nisu zasebno iskazani.

 8. Plaćanje
  Ukoliko pismeno nije dogovoreno drukčije, naši računi moraju biti plaćeni neto u roku od 30 dana od datuma ispostavljanja računa. Plaćanja uvijek podmiruju najstarije račune. Nismo obvezni prihvaćati mjenice. Ako prihvatimo druga sredstva plaćanja osim gotovine i bankovnih doznaka, tada to činimo samo plaćanja radi. Sva plaćanja moraju biti izvršena tako da nam ne nastaju nikakvi troškovi. Bankovne i diskontne troškove kao i troškove naplate obvezan je snositi naručitelj i bez izričitog dogovora. U slučaju prekoračenja roka neto plaćanja, najkasnije od 31. dana od zaprimanja računa ili ekvivalentnog zahtjeva za plaćanjem imamo pravo i bez opomene obračunati kamate u iznosu od 8 % iznad osnovne kamatne stope Europske središnje banke.
  Ako nakon sklapanja ugovora nastupi bitno pogoršanje financijskih prilika naručitelja ili nam pogoršanje financijskih prilika koje je nastupilo ranije postane poznato tek nakon sklapanja ugovora, tada imamo pravo prema vlastitom nahođenju zahtijevati ili plaćanje unaprijed ili pružanje jamstva. Ne ispuni li se ovaj zahtjev, nadalje imamo pravo odbiti ispunjenje ugovora po isteku primjerenog naknadnog roka. Naručitelj ne može izvršiti prebijanje s nekim protupotraživanjem koje smo osporili, a nije pravomoćno utvrđeno, niti primijeniti pravo zadržaja.
  Plaćanja našim zastupnicima i zaposlenicima pravovaljana su samo uz predočenje pismene punomoći za naplatu.

 9. Proizvodi po specijalnoj narudžbi
  Kod robe koju proizvedemo prema zahtjevima, specifikacijama itd. naručitelja, isključivu odgovornost za njezinu ispravnost snosi naručitelj. Naručitelj nas mora osloboditi od svih zahtjeva u vezi prava industrijskog vlasništva ili autorskih prava koje treće strane postave zbog toga spram nas ili nekog poduzeća koje smo uključili u taj posao.
  Kod proizvoda po specijalnoj narudžbi odstupanje od +/-10 % od dogovorene količine smatrat će se sukladnim ugovoru. Naša kupoprodajna cijena u tom se slučaju odgovarajuće povećava ili smanjuje. Pojedinosti se moraju dogovoriti zasebno.

 10. Pridržaj prava vlasništva
  Isporučena roba ostaje naše vlasništvo sve dok naručitelj ne plati sva potraživanja koja sada ili u budućnosti imamo spram njega.
  Robu za koju pridržavamo pravo vlasništva naručitelj smije prerađivati u okviru uobičajenog poslovanja osim u slučaju kad kasni s plaćanjem ili je obustavio plaćanja. Za slučaj prerade već sada se dogovara da nam pripada suvlasnički udio u novoj robi nastaloj preradom, koji odgovara vrijednosti naše robe koja podliježe pravu pridržaja u odnosu na vrijednost drugih prerađenih predmeta. Naručitelj je obvezan čuvati za nas nove stvari nastale preradom. Isto vrijedi i u slučaju ako naručitelj robu za koju pridržavamo pravo vlasništva pomiješa ili poveže s drugim predmetima ili je ugradi u njih.
  Robu za koju pridržavamo pravo vlasništva ili za koju nam pripada pravo suvlasništva naručitelj smije prodati u okviru uobičajenog poslovanja osim u slučaju kad kasni s plaćanjem ili je obustavio plaćanja. Naručitelj ne smije dati robu u zalog niti je prenijeti kao instrument osiguranja. Prodaja robe u inozemstvo dopuštena je samo uz našu prethodnu suglasnost. Ako naručitelj proda robu koja podliježe pravu pridržaja, on nam već sada ustupa prava spram njegovih kupaca koja mu pripadaju temeljem prodaje zajedno sa svim sporednim pravima, instrumentima osiguranja i pridržajima prava vlasništva sve dok se ne podmire sva potraživanja koja imamo spram njega. Možemo zahtijevati da naručitelj ovo ustupanje priopći svojim kupcima i da nam pruži sve informacije i dokumentaciju koji su potrebni u svrhu naplate. Međutim, potraživanja koja nam je ustupio naručitelj može naplaćivati sve dok ne kasni s plaćanjem ili nije obustavio plaćanja. Ako su potraživanja naručitelja na temelju daljnje prodaje naše robe koja podliježe pravu pridržaja uključena u neki kontokorentni obračun, naručitelj nam već sada ustupa svoje pravo na plaćanje iz dotičnog, odn. priznatog salda i to u visini u kojoj su u njemu sadržana potraživanja na temelju daljnje prodaje naše robe koja podliježe pravu pridržaja. Ako kod prodane robe imamo samo pravo suvlasništva, tada gore navedeno ustupanje vrijedi samo u iznosu vrijednosti našeg suvlasničkog udjela. Ako je roba za koju pridržavamo pravo vlasništva ili za koju nam pripada pravo suvlasništva prodana zajedno s drugom robom po nekoj ukupnoj cijeni, tada gore navedeno ustupanje vrijedi samo u visini fakturirane vrijednosti naše robe koja podliježe pravu pridržaja, odn. u visini vrijednosti našeg suvlasničkog udjela.
  Ako vrijednost robe koja podliježe pravu pridržaja zajedno s ostalim instrumentima osiguranja koji su nam dani premašuje naša potraživanja spram naručitelja za više od 20 %, tada smo u tom pogledu na njegov zahtjev obvezni na oslobađanje.
  Ako naručitelj kasni s plaćanjem ili obustavi plaćanja, imamo pravo zahtijevati povrat naše robe koja podliježe pravu pridržaja. Povlačenje iz ugovora u tom slučaju postoji samo ako to izričito izjavimo u pismenom obliku.

 11. Nedostaci
  Jamstvo za nedostatke naše robe obvezni smo pružiti samo ako nam naručitelj nedostatke pismeno prijavi odmah, no najkasnije u roku od 10 dana nakon primitka robe. Ne preuzimamo odgovornost za nepravovremeno reklamirane nedostatke.
  Naša odgovornost ograničava se na uklanjanje nedostataka ili na besplatnu zamjenu neispravne robe besprijekornom robom. Na zahtjev nam je potrebno poslati neispravnu robu ili uzorak iste radi ispitivanja. Ako zamjenska isporuka ne uspije, ako je uskratimo ili ako postoje posebne okolnosti koje uzimajući u obzir obostrane interese opravdavaju hitno poduzimanje daljnjih pravnih lijekova ili ako protekne primjereni rok za naknadno ispunjenje koji je naručitelj postavio, naručitelj tada ima pravo na povlačenje iz ugovora ili na smanjenje nabavne cijene.
  Naručiteljeva potraživanja temeljem jamstva zbog nedostataka zastarijevaju u roku od godine dana. Rok zastare počinje teći s datumom dostave robe.

 12. Zahtjevi za naknadom štete
  Isključeni su zahtjevi naručitelja za naknadom štete zbog kršenja dužnosti, nedopuštene radnje ili iz nekih drugih razloga ako ne postoji namjera, grubi nehaj, kršenje neke primarne obveze ispunjenja, preuzimanje rizika nabave ili garancija, ili pak ako smo u skladu s odredbama Zakona o odgovornosti za proizvode obvezni snositi odgovornost ili smo skrivili štetu koja proizlazi iz gubitka života, nastanka tjelesnih ozljeda ili narušavanja zdravlja. Zahtjevi za naknadnom štete u svim se slučajevima ograničavaju na tipičnu predvidivu štetu koja nastane.
  Ako je ova odredba isključuje ili ograničava odgovornost tvrtke solidian, to isto vrijedi i za njezine namještenike, zaposlenike, zastupnike i agente.

 13. Mjerodavno pravo, mjesto ispunjenja, sudska nadležnost
  Pravni odnosi između naručitelja i nas podliježu isključivo pravu Savezne Republike Njemačke. Mjesto ispunjenja za činidbe obiju ugovornih strana je Albstadt.
  Ukoliko je naručitelj poduzetnik, javnopravna osoba, javnopravni specijalni fond ili nema opće mjesto sudske nadležnosti u Njemačkoj, isključivo mjesto sudske nadležnosti za sve sporove bit će Albstadt. Međutim, imamo pravo umjesto toga tužiti naručitelja i u njegovom sjedištu.

Preuzmite Uvjete isporuke i plaćanja kao PDF datoteku (Opći uvjeti poslovanja)

Preuzmite Uvjete isporuke i plaćanja kao PDF datoteku

 
Scroll to top